geoteknisk undersökning

En geoteknisk undersökning kan krävas för att få bygglovet beviljat

En geoteknisk undersökning kan krävas för att få bygglovet beviljat

När man ska bygga något, oavsett om det gäller en liten stuga eller ett stort bostadsområde, så är det viktigt att konstruktionen får en stabil grund. Många gånger finns det dessutom krav på att man ska genomföra en geoteknisk markundersökning. Det kan vara kommunen som kräver det eller så kan det behövas på grund av omständigheterna på tomten.

En markundersökning ger viktig information 

Vid en geoteknisk undersökning samlas information in som genom analys kan tala om hur fast marken är. Utifrån det kan man få förslag på grundläggningslösning samt om man behöver vidta åtgärder för att kunna bygga på tomten, som till exempel pålning. Trots att markytan ser ut att ha god bärighet så kan det se annorlunda ut bara man kommer ett par decimeter ner i marken. Bygger man på mark som är för mjuk så uppstår det med tiden sättningar i huset och i värsta fall kan det börja sjunka ojämnt och därmed luta, något man såklart vill undvika. 

geoteknisk undersökning

Geoteknisk undersökning för stora och små projekt

Geogrund kan hjälpa till med en noggrann geoteknisk undersökning oavsett om man som företag ska bygga ett helt bostadsområde eller som privatperson ska bygga ett litet hus. De använder speciella borrvagnar som samlar in data som sedan ligger till grund för en rapport man som kund får efter att analysen är genomförd. I den finns bland annat förslag på grundläggningslösning som kan säkerställa en stabil grund för huset att stå på. 

En noggrann markundersökning ger konstruktionen goda förutsättningar att stå stabilt

När Geogrund ska genomföra en geoteknisk undersökning så går de först igenom den tilltänkta byggnationen tillsammans med kunden. När det finns en plan utifrån en övergripande genomgång av arbetsplats och ritningar så genomförs en provborrning. Geogrund undersöker jordlagerföljd, grundvattenförhållanden, jordegenskaper och variationer. När markundersökningen är gjord kan man sedan på bästa sätt planera byggnationen för optimala förhållanden.